K reklamaci doporučujeme použít sekci Vrácení a výměna

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Preambule

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s požadavky na informace poskytované prodávajícím spotřebiteli dle ustanovení § 13 zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 11. 11. 2020, a upravuje postup spotřebitele a společnosti EC Wholesale SV s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem na adrese Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČO: 08199213, DIČ: CZ08199213 jako prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality prodávaných věcí se spotřebitel rozhodne uplatnit práva z vadného plnění dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „reklamace“).

 

Článek I

Prevence

a) Při výběru je nutné, aby zvolený druh a velikost věci přesně odpovídal potřebám spotřebitele. V této souvislosti je třeba zohlednit deklarovaný́ účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování nabízené věci. Pouze věc dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění představ a požadavků spotřebitele.

b) Po celou dobu užívání zakoupené věci je nutné, aby spotřebitel věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání dané věci. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost věci, jako je například nadměrná intenzita užívání či užívání věci k nevhodnému účelu.

c) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu a funkčnosti zakoupené věci je její pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba podstatně zkracuje funkčnost a životnost věci. Společnost EC Wholesale SV s.r.o.  poskytuje spotřebitelům prostřednictvím návodů k užívání a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných k řádnému ošetřování a údržbě zakoupených věcí.

d) K zajištění řádného ošetřování a údržby prodávaných věcí nabízí společnosti EC Wholesale SV s.r.o. odpovídající sortiment příslušných přípravků.

 

Článek II

Důvody uplatnění reklamace

a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se věc hodí k účelu, který́ pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Právo reklamace se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

c) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Článek III

Místo, způsob a lhůty pro uplatnění reklamace

a) Se prokazuje nejlépe dokladem o zakoupení věci, zakoupení lze ovšem prokázat i jiným věrohodným způsobem.

b) Uplatňuje se zasláním zboží na adresu výdejny prodávajícího: na EC Wholesale SV s.r.o., Ohradní 1394/61140 00 Praha 4-Michle.

c) Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby reklamovaná věc splňovala platné hygienické požadavky.

d) Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

e) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jedná se ovšem o vyvratitelnou domněnku.

f) Reklamaci je nezbytné uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

g) Byla-li reklamace vady uplatněna oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadnou věc užívat.

h) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci v co nejkratším čase. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

i) O vyřízení reklamace bude informovat prodávající kupujícího formou SMS, e-mailu, nebo doporučeného dopisu.

j) Reklamované zboží posíláte na adresu Prodávajícího na vlastní náklady a odpovědnost. Proto zvolte bezpečný způsob dodání zásilky, např. využijte kurýrní službu anebo pošlete balík s možností potvrzení odeslání. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány. Zboží tako dobře zabalte, aby přepravou neutrpělo další újmu.

 

Článek IV

Obsah reklamace

a) Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady. Právo z vadného plnění si není možné zvolit v rozporu s oprávněními daným zákonem.

b) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký́ způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a to následujícím způsobem: formou SMS, e-mailu, nebo doporučeného dopisu. Kontaktní údaje Kupujícího musí být vyplněny v Reklamačním Formuláři.

 

Článek V

Práva spotřebitele z vady

a) Neodpovídá-li věc jakosti při převzetí, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada tyká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

b) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný́ výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

c) Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

d) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti k 1. 12. 2020

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů – ADR

Obecně platí, že vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mi-mosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je opráv-něn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor ne-podařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, kte-ré je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle ob-čanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykoná-vá Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Hledat: ""

Nákupní košík
0 položek za 0
0 ks
Oblíbené
  • Wishlist (0)
  • Košík (0 Kč)0