INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

Identifikační údaje správce
společnost EC Wholesale SV s.r.o., se sídlem na adrese Na příkopě 850/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 08199213, zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 314300, jako provozovatelem e-shopu na adrese www.limeconcept.cz a současně strana prodávající zboží nabízeného v tomto e-shopu.

 

Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům prodávajícího v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Příjemci Vašich osobních údajů tak jsou zejména zpracovatelé osobních údajů, které si naše společnost pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Dále si prodávající vyhrazuje právo postoupit Vaše osobní údaje svým spřízněným osobám („skupina“), a to především své mateřské společnosti, sesterským a dceřiným společnostem a to za účelem zajištění dodávaných služeb a činností v případě reorganizace skupiny.

 

Jakožto správce údajů uchováváme o svých zákaznících následující údaje:

(a) identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly

(b) kontaktní údaje – tedy údaje, které jste nám poskytli ve Vámi uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně jste je později aktualizovali, jako adresa bydliště, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném k vaší identifikaci, jakožto zákazníka. Tyto informace sbíráme:

(a) pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy,

(b) vyhodnocení nákupní historie zákazníka s cílem poskytnout mu na míru servis dle bodu (a),

(c) pro plnění našich zákonných povinností a

(d) pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce údajů a zpracovatel uvedený níže. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatele. Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů,

(b) Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití,

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech,

(d) v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby (zaměstnanci, příjemci, zpracovatelé), které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Prodávající je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě:

(a) uzavření nebo plnění kupní smlouvy s Vámi

(b) plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

(c) ochrany práv a právem chráněných zájmů, tedy náš oprávněný zájem, nebo oprávněný zájem třetí osoby, pokud tento zájem má přednost před Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami

(d) na základě Vašeho souhlasu

 

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v elektronické i listinné podobě. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naší společností je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících. Při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o zákazníkovi. To provádíme zejména pro účely dodržení našich právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jejích klientů, případně třetích osob. V určitém rozsahu však výsledky příslušného vyhodnocování může naše společnost využívat i při přípravě individualizovaných produktů a služeb.

 

Vaše osobní údaje zpracovávají především oprávnění zaměstnanci prodávajícího a v potřebném rozsahu také třetí osoby jako jsou např. dopravci a poskytovatelé platebních služeb.  Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

 

Doba správy, zpracování a uchování Vašich osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Obecně platí, že osobní údaje zpracovávané při:

(a)  plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a po skončení smluvního vztahu jsou příslušné osobní údaje obvykle ponechány po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných, případně smluvních povinností,

(b) plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje po dobu určenou v příslušných právních předpisech,

                 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z tohoto důvodu plnění zákonných povinností, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce.

 

Vaše práva jakožto subjektu údajů

Chceme Vás ujistit, že Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Jakožto subjekt údajů máte právo na

i.                přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu;

ii.               výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze v případech, kdy nám jiný právní předpis neukládá údaje o Vás uchovávat;

iii.              omezení zpracování Vašich osobních údajů, kterému však vyhovíme pouze v rozsahu, v jakém nám toto zpracování neukládá právní předpis;

iv.              vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů;

v.               přenositelnost Vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém ji zákon umožňuje.

Máte také právo podat stížnost u naší společnosti nebo u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, jehož podrobnější kontaktní údaje jsou dostupné na webu www.uoou.cz.
 

Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou následující osoby:

 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Naše společnost nejmenovala pověřence pro správu osobních údajů.

Hledat: ""

Nákupní košík
0 položek za 0
0 ks
Oblíbené
  • Wishlist (0)
  • Košík (0 Kč)0