Obchodní Podmínky

1.    USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1.    Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebite-le tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu www.limeconcept.cz. Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.limeconcept.cz k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.2.    Prodávajícím se rozumí společnost EC Wholesale SV s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem na adrese: Dlouhá 715/38, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 314300, která je provozovatelem e-shopu na www.limeconcept.cz 
1.3.    Kupujícím, na kterého se vztahují tyto OP se rozumí fyzická osoba – spotřebitel, tedy osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména záko-nem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění a zák. č. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, Tyto OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4.    Ujednání odchylná od těchto OP je možné po dohodě prodávajícího a kupujícího sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujedná-ní v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení OP ve znění uveřejněném v okamžiku uzavření kupní smlouvy na webové stránce jsou vždy právním rámcem kupní smlouvy a každý kupující objedná-ním zboží potvrzuje jejich závaznost pro kupní smlouvou vzniklý smluvní vztah. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vy-hotoveny v českém jazyce

 

2.    OBJEDNÁVKA, KUPNÍ SMLOUVA
2.1.    Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www.limeconcept.cz, kupní smlouva vzniká, není-li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí ob-jednávky se děje e-mailem prodávajícího zaslaným kupujícímu. 
2.2.    Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na doručení zbo-ží (přepravné, poštovné). Ceny zboží a nabídka zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na průběžné aktualizování nabídky a ceny zboží dle svých obchodních a pro-vozních potřeb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3.    Webová stránka obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
2.4.    Veškerá prezentace zboží umístěná webové stránce obchodu je informativního charakteru, má povahu výzvy prodávajícího k podání nabídky kupujícím a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstat-ným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, příp. z provozních (kapacitních) či jiných pro prodávajícího důle-žitých důvodů.
2.6.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (košík e-shopu), který obsahuje zejména informace o: 
•    jednoznačné identifikaci zboží a jeho ceně
•    způsob úhrady zboží
•    způsob dodání zboží, včetně případných nákladů spojených s dodávkou tohoto zboží
2.7.    Před potvrzením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupu-jící vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.8.    Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, tedy je závaznou akceptací návrhu prodávajícího k uzavření kupní smlouvy kupujícím. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, což kupující činí tím, že objednávku odešle. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na příslušné tlačítko e-shopu.
2.9.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
2.10.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (neobvyklé množství zboží, výše kupní ceny, předpoklá-dané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.11.    Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 
2.12.    Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím a v přípa-dech, kdy zjevnou technickou chybou cena, velikost, či atributy zboží jsou zcela evidentně chybné a došlo by k neúměrnému zkrácení práv a oprávněných očekávání prodávajícího nebo v případě, že prodávající zboží aktuálně vyprodal. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo poukázána na jím uvedenou adresu a kupní smlouva tímto zaniká. 
2.13.    Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.    CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ, CENA ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY
3.1. Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu www.limeconcept.cz k prodeji, a to zejmé-na oblečení (šaty, sukně, košile, svetry, spodní prádlo aj. pro muže a ženy), doplňky (kabelky, opasky aj. pro muže a ženy), obuv (dámská, pánská, dětská) a ošetřující prostředky. 
3.1.    Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. 
3.2.    Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna.
3.3.    Prodávající si vyhrazuje právo tzv. dvojí ceny, tedy jinou, zpravidla nižší cenu, pro zákazníky registrované v soukromých zá-kaznických programech a jinou, zpravidla standardní cenu, pro zákazníky takto neregistrované 
3.4.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smlu-vené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.5.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následují-cími způsoby:
3.5.1.    bezhotovostně platební kartou na e-shopu,
3.5.2.    v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce,
3.5.3.    úhradou dobírky smluvnímu přepravci prodávajícího.
3.6.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového záso-bování si prodávající vyhrazuje právo vypravit zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne ob-jednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 25.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. V případě bezho-tovostní platby kartou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem potvrzení zpracovatele karetní transak-ce o úspěšné platbě kartou. Prodávajícímu svědčí výhrada vlastnického práva ke zboží, včetně obalu zboží, a to až do oka-mžiku uhrazení kupní ceny zboží v plné výši, tj. kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží. 
3.7.    Případné slevy z ceny zboží či jiné zvýhodnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li pro-dávajícím definováno jinak.
3.8.    Kupující souhlasí s tím, aby účtenka za nákup mu byla vystavena elektronicky a zaslána na e-mail, který je evidován v systému prodávajícího.

 

4.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
4.1.    V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnác-ti (14) dnů od převzetí zboží. 
4.2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4.3.     Zboží i s daným příslušenstvím (zejména návody, příbalovými letáky) včetně neporušené visačky lze vrátit na adresu výdejny eshopu EC Wholesale SV s.r.o., Ohradní 1394/61140 00 Praha 4-Michle, a odstoupit tak od smlouvy. K usnadnění procesu je doporučeno použít sekci Vrácení a výměna
4.4.    Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.
4.5.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, tedy v případě platby kartou, na tuto kartu a v případě úhrady dobírky na bankovní účet kupující-ho, který kupující uvede ve vzorovém formuláři k odstoupení od smlouvy. 
4.7.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující proto bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nad tuto míru, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu ná-rok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupující-ho na vrácení kupní ceny.
4.8.    V případě, že kupující uhradil peněžní prostředky hotově při převzetí zboží, kupující výslovně souhlasí, aby mu prodávající při odstoupení od kupní smlouvu odeslal částku bankovním převodem na bankovní účet, který kupující uvede ve vzorovém formuláři k odstoupení od smlouvy.

 

5.    NÁKLADY a ZPŮSOB DODÁNÍ 
5.1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající povinen zboží dle kupní smlouvy odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího ve smyslu § 2090 občanského zákoníku.
5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pře-vzít zboží při dodání.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci (tj. doručovateli zboží, od kterého jej přebírá). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, resp. potvrzení o převzetí zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
5.5.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci; týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme. 

 

6.    UŽIVATELSKÝ ÚČET A ZABEZPEČENÍ 
6.1.    Prodávající jakožto součást webových stránek provozuje počítačový systém evidence uživatelských údajů kupujícího a jeho nákupů. Registrace do tohoto systému může být podmínkou nákupu. ¨
6.2.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového roz-hraní obchodu.
6.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Úda-je uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uži-vatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
6.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost oh-ledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
6.5.    Kupující není oprávněn poskytnout svůj uživatelský účet třetím osobám.
6.6.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tře-tích osob.

 

7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMAČNÍ ŘÁD 
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo vadu zboží sám způsobil.
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení výslevně ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý..
7.3.    V případě, že zboží vykazuje vadu, která svou povahou představuje podstatné porušení kupní smlouvy, je kupující oprávněn žádat nápravu dle Reklamačního řádu.
7.4.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti, tedy na EC Wholesale SV s.r.o., Na příkopě 850/8, 110 00 Praha 1.
7.6.    Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, a to za podmínek a s dokumenty definovanými v Reklamačním řádu prodávajícího.  
7.7.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

8.    ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
8. 2.   Záruka za jakost se nevztahuje na zboží, které je prodáváno se slevou a to v rozsahu důvodu pro který je sleva poskytnuta.

 

9.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
9.1.   Kupující bere na vědomí, mu budou prodávajícím zasílány informace, dokumenty a jiné zprávy související s uzavíráním kupní smlouvy.
9.2.  Kupující může dále souhlasit se zasíláním informací prodávajícího souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodá-vajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektro-nickou adresu kupujícího.
9.3.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a zá-vazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10.    DORUČOVÁNÍ

10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s uzavíráním kupní smlouvy bude druhé smluvní straně do-ručována  elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, ne-bo které se vrátilo jako nedoručitelné.
10.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elek-tronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Korespondenční adresa prodávajícího EC Wholesale SV s.r.o., se sídlem na adrese Na příkopě 850/8, 110 00 Praha 1 nebo emailová adresa: info@limeconcept.cz 

 

11.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabí-zeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
11.3.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné uží-vat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
11.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob-čanského zákoníku.
11.5.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
11.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.    ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1.    Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
12.2.   Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mi-mosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je opráv-něn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
12.3.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor ne-podařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, kte-ré je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
12.4.    Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.5.    Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
12.6.    Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle ob-čanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
12.7.    Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).12.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodá-vajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupují-cím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 

 

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí čes-kým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných usta-novení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ta-kového ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a reklamační formulář.
13.4.    Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující - adresa pro doručování: EC Wholesale SV s.r.o., se sídlem na adrese Na příkopě 850/8, 110 00 Praha 1 nebo emailová adresa: info@limeconcept.cz 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2020.

Hledat: ""

Nákupní košík
0 položek za 0
0 ks
Oblíbené
  • Wishlist (0)
  • Košík (0 Kč)0